Đổi rác lấy cây

Chương trình “Đổi rác lấy cây” là hoạt động gây quỹ cho chương trình “ Chuyển xe 0 đồng” để bảo vệ môi trường và làm chương trình từ thiện cho người nghèo về quê…